دلیل اکسید شدن کابلشو چیست؟

دلیل اکسید شدن کابلشو چیست؟

در مورد جواب علتهای اکسید شدن میتوان بطور خلاصه موارد زیر را مدنظر

داشت:

۱- پیچ‌های نامرغوبی که در کلمپ‌ها و بلوک‌ها بکار میرود که عمدتا به علت

گالوانیزه غیر استاندارد

ادامه مطلب