شماره سیم فشاری

تماس بگیرید

دسته:

توضیحات

شماره سیم فشاره

KE-1 جهت شماره گذاری سیمهای ۱٫۵-۰٫۵

KE-2 جهت شماره گذاری سیمهای ۲٫۵-۱٫۵

KE-3جهت شماره گذاری سیمهای ۶ – ۴