وایرشو

وایرشو و سرسیم

جهت اتصال مطمئن و سریع یک سیم در یک سلول ترمینال از وایرشو های روکش دار استفاده می گردد. مورد استفاده وایرشو از این قرار است که سرسیم به نحوی روی سرِ سیم قرار می گیرد که قسمت عایقسرسیم روی عایق سیم، و قسمت هادی آن روی سیم بر

ادامه مطلب