وایرشو

وایرشو و سرسیم

جهت اتصال مطمئن و سریع یک سیم در یک سلول ترمینال از وایرشو های روکش دار استفاده می گردد. مورد استفاده وایرشو از این قرار است که سرسیم به نحوی روی سرِ سیم قرار می گیرد که قسمت عایقسرسیم روی عایق سیم، و قسمت هادی آن روی سیم بر

 

اتصالات سیم وایرشو

جهت اتصال مطمئن و سریع یک سیم در یک سلول ترمینال از وایرشو های روکش دار استفاده می گردد. مورد استفاده سرسیم از این قرار است که سرسیم به نحوی روی سرِ سیم قرار می گیرد که قسمت عایق سرسیم روی عایق سیم، و قسمت هادی آن روی سیم برهنه که در نظر است زیر ترمینال جا گذاری و پیچ گردد قرار می گیرد. سپس سرسیم توسط ابزار پرس مناسب (بسته به سایز سرسیم) پرس می گردد تا اتصال مناسب و مطمئن بین سرسیم و سیم برقرار گردد. پس از آن، جهت اتصال سیم و ترمینال کافی است بدنه هادی سریم در سلول ترمینال مد نظر قرار و پیچ گردد.
از مزیت های عمده استفاده از سرسیم در سیم کشی در مقایسه با اتصال مستقیم سیم و ترمینال بدون استفاده از سرسیم و استفاده از چسب برق جهت عایق کاری موارد ذیل را می توان نام برد:

    • اتصال مطمئن تر سیم به ترمینال
    • ایمنی بالاتر عایق کاری سیم
    • عدم نیاز به استفاده از چسب برق
    • سرعت کار بالاتر
    • قیمت مناسب تر
امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.